ADA / KAPANGYARIHAN

Ang Koordinator ng Pamahalaang ADA ng Saint Louis (Batas sa Mga Amerikanong May Kapansanan), na matatagpuan sa Kagawaran ng Administrasyon, ay gumagabay sa pamahalaan ng County upang matiyak na ang mga taong may kapansanan ay may access sa lahat ng mga programa, serbisyo, aktibidad, at proseso ng trabaho. 

Icon ng Pahina
Impormasyon sa Pagkontak41 S. Central Ave Clayton, Mo, 63105