Skip to main content

ADA / Mga Kapansanan

Ang Coordinator ng ADA (Americans with Disabilities Act) ng Saint Louis County Government, si Danna Lancaster, na matatagpuan sa Department of Administration, ay gumagabay sa pamahalaan ng County upang matiyak na ang mga taong may kapansanan ay may access sa lahat ng mga programa, serbisyo, aktibidad, at proseso ng pagtatrabaho nito.

Icon ng Pahina
Impormasyon sa Pagkontak41 S. Central Ave Clayton, MO, 63105