Skip to main content

Mga Publikong Paunawa

Mangyaring mag-scroll sa gustong pulong, pagkatapos ay mag-click sa pagdinig/pulong para sa mga detalye kung paano i-access ang pulong at i-access ang mga dokumento ng pulong.